Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1. Všeobecná ustanovení

Internetový obchod gurmanies.cz provozuje Břetislav Slivka, se sídlem Markova 2946/14, Ostrava 30, IČ:73204684, DIČ:CZ8303235600, („prodávající“), je prodávajícím sortimentu sýrů, delikates, uzenin, vín a náčiní k sýrům.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi prodávajícím, a kupujícím, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je zboží objednáno. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).

  1. Vymezení pojmů

Prodávající  – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující – (i)  osoba, která uzavírá s prodávajícím smlouvu o koupi zboží nabízeného na tomto internetovém obchodě.

Příjemce zboží – je jím buď přímo kupující nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena.

Uzavření smlouvy – samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany prodávajícího); od tohoto okamžiku mezi prodávajícím a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, upravené těmito Všeobecnými podmínkami.

Zboží – sortiment sýrů, delikates, uzenin, vín a náčiní k sýrům , nabízené prodávajícím na internetových stránkách prodávajícího  www.gurmanies.cz. Fotografie jsou informativní, nicméně maximálně věrně popisují zboží. Kvalita a gramáž surovin je nicméně závazná a v případě čerstvě řezaných sýrů gramáž minimálně garantovaná.

III. Objednávka zboží

1, Kupující objednává zboží na internetových stránkách prodávajícího www.gurmanies.cz  Objednávka kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je následně uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany prodávajícího).

2, Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

3, Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) kupující stvrzuje, že všechny údaje, které v objednávce uvedl jsou pravdivé. Prodávající neodpovídá za nedoručení zboží kupujícímu, bylo-li důvodem nedoručení uvedení špatných údajů kupujícím.

4, Prodávající si vyhrazuje právo nahradit nedostupnou surovinu surovinou ve stejné nebo vyšší ceně a kvalitě. Kupující o tomto skutku je vyrozuměn, a musí tento krok odsouhlasit.

 

 

  1. Cena a platební podmínky
  2. Cena zboží

Cena zboží je uvedena na internetových stránkách prodávajícího. Cena zboží dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce zboží. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH. Cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou pro jednotlivé zboží nabízeny na internetové adrese www.gurmanies.cz  (tj. dobírkou či platební kartou ).

  1. Cena za dopravu

 Náklady na zabalení a doručení zboží hradí kupující. Přepravní službu zajišťuje firma PPL.

  1. Odstoupení od smlouvy

1, Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.

2, Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, může tak učinit vyplněním formuláře pro odstoupení od smlouvy a jeho odesláním na adresu prodejce, a to ve lhůtě 14 dnů, nebo může odstoupit od smlouvy tak že ve  lhůtě 14 dnů odešle na provozovnu prodávajícího uvedenou na internetových stránkách prodávajícího www.gurmanies.cz písemné odstoupení od smlouvy obsahující sdělení čísla účtu, kam má být zaslána zaplacená cena, doklad o koupi zboží a dále zboží, které mu bylo zasláno na základě smlouvy, od které odstupuje. Vrácené zboží musí být kompletní (kartónová krabice včetně jejího veškerého obsahu), zboží ani žádná jeho část nesmí být poškozena ani použita.

3, Kupující, který je spotřebitel, však nemůže odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce v případě, že předmětem této smlouvy je dodávka zboží, které rychle podléhá zkáze, nebo v případě, že bylo zboží dodáno v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Ostatní omezení spotřebitelovi možnosti odstoupit od smlouvy podle § 1837 občanského zákoníku tímto nejsou nijak dotčeny.

4, Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou cenu do 14 dnů ode dne, kdy kupující od smlouvy odstoupil, a to na bankovní účet, který kupující sdělil – viz. čl. VI. odst. 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

5, V případě takového odstoupení ze strany kupujícího má prodávající právo na náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s navrácením zbožím, a to především ceny za dopravu a balné. V souladu s informováním spotřebitele prostřednictvím vzorového poučení o možnosti odstoupit od smlouvy, před tím než spotřebitel učinil závaznou nabídku.

  1. Záruka za zboží a reklamace

1, Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

2, Kupující je povinen bezprostředně po dodání/převzetí zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu, nejpozději následující den po dni, kdy zboží převzal, písemně informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Za písemnou formu je považována i emailová forma.

3, Je-li kupující spotřebitelem, platí pro odpovědnost za vady zboží následující: Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor z kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době. Na jednotlivé součásti zboží se vztahuje následující záruční doba:

  • 24 měsíců na spotřební zboží,
  • 8 dnů jde-li o potravinářské zboží,
  • a je-li na věci nebo na jejím obalu vyznačena v souladu se zákonem č. 110/1997 Sb. lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po převzetí zboží, jinak tato práva zaniknou.

4, Je-li kupující podnikatel, který zboží kupuje v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se uplatnění vad zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

5, Prodávající reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 týdnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

VII. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujícího, resp. příjemce zboží potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy, včetně rezervace služeb (aktivit) nebo jejích změn. Kupující, příp. příjemce zboží projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz.

V případě, kdy je příjemcem zboží osoba odlišná od kupujícího, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

Kupující, případně třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro splnění smlouvy. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Kupující či příjemce zboží projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách prodávajícího (tj. slevách, akcích apod.).

Prodávající vyhodnocuje pro statistické účely informace o užívání internetových stránek www.gurmanies.cz  (např. počet uživatelů navštěvujících tyto stránky, odkud byl vstup na internetové stránky učiněn). Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro potřeby vnitřních rozborů a analýz za účelem zlepšení kvality internetových stránek prodávajícího.

Veškeré materiály a informace na stránkách prodávajícího jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu prodávajícího.

Internetové stránky prodávajícího obsahují odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; prodávající není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

Dárkové balíčky, obsahující alkohol, je možno prodat pouze osobám starším 18ti let.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 1.11.2014